Solar System

     สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาชั้น ป.1-6

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

วัฏจักรชีวิตแมลง

     สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาชั้น ป.1-6

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

ดอกไม้กับการสืบพันธุ์ของพืช

    สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาชั้น ป.1-6

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

อาหารและสารอาหาร

    สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาชั้น ป.1-6

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

ร่างกาย (ระบบย่อยอาหาร)

    สื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาชั้น ป.1-6

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

 

 

ทักษะการจำแนก

    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ทักษะการจำแนก

แหล่งที่มา : นางญาณิณ ทองเพิ่ม
(วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

การชั่ง

   พื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนของสิ่งของที่ต้องการวัด
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

แหล่งที่มา : นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรรณ์, นางสาวชลธิชา ธรรมใจ, นางสาวมณฑิรา ณ ลำปาง
(กระบวนวิชา 059759 คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

     เทคโนโลยีน่ารู้ เรื่อง กระบวนการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2

แหล่งที่มา : นายอานนท์ สายคำฟู (การค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

cmu_guidelines
หนูออมจอมประหยัด

     เรียนรู้การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

แหล่งที่มา : พระมหาเอนก กองเขียว (กระบวนวิชา 059759 คอมพิวเตอร์ชั้นสูงกับการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

ความถ่วงจำเพาะ


    สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความถ่วงจำเพาะ

- ความถ่วงจำเพาะ
- โมเมนต์

แหล่งที่มา : นายบุษยพล วารีย์
(วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

cmu_guidelines
กำเนิดโลก

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

cmu_guidelines
วัฏจักรของน้ำ

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

cmu_guidelines
วิวัฒนาการของสัตว์

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

cmu_guidelines
วิวัฒนาการของแมลง

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

cmu_guidelines
นก

 

แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

การเกิดของภูเขาไฟ

     ศึกษาลักษณะของการเกิดภูเขาไฟ
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ฝนเทียม

     ศึกษาถึงความสำคัญของฝนเทียม หลักการทำฝนเทียม เช่น การรวมตัวกันของไอน้ำและละอองน้ำในการทำฝนเทียม ตลอดจน ประโยชน์ของฝนเทียม
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

สึนามิ (Tsunami)

     ความหมายของ Tsunami Tsunami เกิดขึ้นได้อย่างไร แหล่งกำเนิดคลื่นยักษ์ Tsunami ในโลก และแนวโน้มการเกิดคลื่นยักษ์ Tsunami ในประเทศไทย การเกิดคลื่นยักษ์ Tsunami ที่ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 26 ธันวาคม 2547
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สึนามิ (Tsunami)


      เกมสึนามิเป็นเกมที่มีแนวคิดเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องสึนามิสร้างขึ้นมาเป็นเกมรูปแบบPuzzle ตอบคำถามโดยที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทให้เป็นผู้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามริมชายหาด เพื่อเตือน ให้นักท่องเที่ยวหนีคลื่นยักษ์สึนามิในระหว่างที่เล่นเกมผู้เล่นจะได้รับความสนุกและได้รับความรู้ จากการเล่นเกม

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ระบบสมการเชิงเส้น


     ศึกษาถึง ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คู่อันดับ และ คำตอบของคู่อันดับ เป็นต้น

แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน

     บทเรียนเรื่อง ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ตัวเลขผจญภัย

     บทเรียนเรื่อง ตัวเลขผจญภัย จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

คณิตคิดสนุก

     บทเรียนเรื่อง คณิตคิดสนุก จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

แมลง

     บทเรียนเรื่อง แมลง จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ฟิสิกส์ นิวเคลียร์

     บทเรียนเรื่อง ฟิสิกส์ นิวเคลียร์ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

     บทเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

การ์ดสวยด้วยมือเรา

     Learning Object วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การด์สวยด้วยมือเรา ประกอบด้วยเรื่อง การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ การหมุน
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

     บทเรียนเรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

พันธะเคมี

     บทเรียนเรื่อง พันธะ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ระบบประสาท

     บทเรียนเรื่อง ระบบประสาท จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
น้ำพุร้อน

    ข้อมูลน้ำพุร้อนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

 

การอพยพของนก

     ศึกษาความหมายของการอพยพของนก เส้นทางการอพยพของนก
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

เทือกเขาหิมาลัย

     ศึกษาว่าเทือกเขาหิมาลัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ถ้ำ

     ศึกษาเกี่ยวกับถ้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร หินงอกคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร หินย้อยคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้ำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน
แหล่งที่มา : ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 

 

สังข์ทอง ตอน พระสังข์หนีนางพันธุรัต

     บทเรียนเรื่องสังข์ทองตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

รามเกียรติ์

     บทเรียนเรื่อง รามเกียรติ์ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ขุนช้างขุนแผน

     บทเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

พระอภัยมณี (ประถม)

     บทเรียนเรื่อง พระอภัยมณี ( ประถม ) จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
 

 

พระอภัยมณี (มัธยม)

     บทเรียนเรื่อง พระอภัยมณี ( มัธยม ) จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

Adjective

     ศึกษาถึงความหมาย และชนิดของ adjective การนำ adjective ไปใช้ในประโยคได้อย่างถูกต้อง และ สามารถเปลี่ยนรูปและใช้ adjective ในการเปรียบเทียบได้
แหล่งที่มา : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สายใยรัก

     บทเรียนเรื่อง สายใยรัก จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

นกกางเขน

     บทเรียนเรื่อง นกกางเขน จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ลูกสัตว์ต่างๆ

     บทเรียนเรื่อง ลูกสัตว์ต่างๆ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

กระรอกรอบรู้

     บทเรียนเรื่อง กระรอกรอบรู้ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ต้นแก้ววิเศษ

     บทเรียนเรื่อง ต้นแก้ววิเศษ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ดิน ทรัพยากรสำคัญของเรา

     บทเรียนเรื่อง ดิน ทรัพยากรสำคัญของเรา จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

น้ำ

     บทเรียนเรื่อง น้ำ จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

สัตว์ทะเล

     บทเรียนเรื่อง สัตว์ทะเล จากแหล่งข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน