บทเรียนออนไลน์ฟรีเปิดให้บริการสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ตลอดผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นการรวบรวมสื่อการสอน และ บทเรียนออนไลน์กว่า 40 บทเรียน จากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น OCW (Opencourseware) ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพฐ. (สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
แล ะศูนย์ธรรมชาติดอยสุเทพ เป็นต้น 
 

 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ร่วมกับ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.ผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.1-6 ขึ้น ได้เปิดให้ download ดังนี้ (ทีมงานจะทยอยนำข้อมูลขึ้น เพื่อลดปัญหาการ Download ข้อมูล เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ ถ้าท่านใดมีปัญหาการ Download ข้อมูลสามารถทำหนังสือติดต่อขอรับสื่อทั้งหมด ได้ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.)
- นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่องกำพร้าไหคำ (ภาษาไทย) DOWNLOAD 5,428 downloaded
- น้ำหนัก (คณิตศาสตร์) DOWNLOAD 5,367 downloaded
- ระบบสุริยะจักรวาล (วิทยาศาสตร์) DOWNLOAD 5,419 downloaded
- ขนมไทย (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) DOWNLOAD 5,378 downloaded
- ดนตรีไทย (ดนตรีศึกษา) DOWNLOAD 5,337 downloaded
- ประเพณีไทย (ภาษาไทย) DOWNLOAD 5,167 downloaded
- วิชาประวัติศาสตร์ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) DOWNLOAD 5,280 downloaded
- เงิน (คณิตศาสตร์) DOWNLOAD 5,264 downloaded
- พิกุลทอง (ภาษาไทย) DOWNLOAD 5,132 downloaded
- ระบบย่อยอาหาร (วิทยาศาสตร์) DOWNLOAD 5,059 downloaded