Moodle
You are not logged in. (Login)
Course in system: 1559
Open course in system: 1387
Teacher in system: 928
Student in system: 65758
Skip Total Online Users
Show or hide block

Total Online Users

(last 1 minutes)

ประกาศข่าว

new Click to open CMU Online KC-Moodle (new version)

(คลิกเพื่อเข้าสู่ CMU Online KC-Moodle เวอร์ชันใหม่) คลิกที่นี่

 

ประกาศ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 )

ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) จะขอทำการ ปิดระบบเดิมคือเว็บไซต์ cmuonline.cmu.ac.th เป็นการถาวร
โดยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
โดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่เว็บไซต์ elearning.cmu.ac.th  แทน

หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดมีความประสงค์ต้องการย้ายกระบวนวิชาจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ สามารถแจ้งได้ผ่านอีเมล์ (cmuonline@cmu.ac.th)  
โดยมีข้อมูล รหัสวิชา,อีเมล์มหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจำวิชาที่ต้องการย้าย
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการย้ายข้อมูลของรายวิชารวมทั้งไฟล์เอกสารทั้งหมดในวิชาให้ค่ะ ..อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

 
* อ่านข้อตกลงการใช้งานและวิธีการสมัครเข้าใช้งาน คลิกที่นี่

* สำหรับนักศึกษาที่ต้องการอัพเดทอีเมล์ใหม่ คลิกที่นี่

* นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน e-mail ติดต่อที่ห้อง One Stop Service ชั้น1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โทร.053-943827

  • อาจารย์ที่สนใจจะเปิดกระบวนวิชาในระบบ หรือ มีข้อซักถามในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th
  • นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อได้ที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th