Moodle
You are not logged in. (Login)
Course in system: 1558
Open course in system: 1388
Teacher in system: 927
Student in system: 65481
Skip Total Online Users
Show or hide block

Total Online Users

(last 1 minutes)

ประกาศข่าว

new Click to open CMU Online KC-Moodle (new version)

(คลิกเพื่อเข้าสู่ CMU Online KC-Moodle เวอร์ชันใหม่) คลิกที่นี่

 

  •  คู่มือการเข้าใช้งานระบบเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาปี 2553-2556 คลิกที่นี่
  •  นักศึกษาอีเมล์ firstname_surname@cmu.ac.th สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
  •  นักศึกษาที่ทำการเปลี่ยนอีเมล์มหาวิทยาลัยใหม่(Migration) ให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งเพื่ออัพเดทบัญชีผู้ใช้เก่า คลิกที่นี่
  • นักศึกษารหัส 53xxxxxxx-56xxxxxxx สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
  • ID code 53xxxxxxx-56xxxxxxx Create your account Click here


* สำหรับนักศึกษารหัส 53 เป็นต้นไป ในการสมัครเป็นสมาชิกระบบให้ใช้ วิธียืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน เท่านั้น

* นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน e-mail ติดต่อที่ห้อง One Stop Service ชั้น1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โทร.053-943827

  • อาจารย์ที่สนใจจะเปิดกระบวนวิชาในระบบ หรือ มีข้อซักถามในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th
  • นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อได้ที่ 053-943868 หรือ cmuonline@cmu.ac.th


* อ่านข้อตกลงการใช้งานและวิธีการสมัครเข้าใช้งาน คลิกที่นี่